Logo
0 ks
za 0,00 €
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.
  1. Úvod
  2. Obchodné podmienky
OBCHODNÉ PODMIENKY
 1.Všeobecné ustanovenia

Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa), ktorým je:  METALRUSTIC, s.r.o., Odbojárov 1956/3, 02601 Dolný Kubín, Zapísaný v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 60138/L, IČO: 47411384, DIČ: 2023861026 (ďalej len dodávateľ/predávajúci) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej. Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení, zákonom č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri domovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

 

2.Pojmy

Spotrebiteľská  zmluva – je kúpna zmluva, ak zmluvnými stranami sú na  jednej strane  dodávateľ  a na druhej strane spotrebiteľ, ktorý nemohol  individuálne   ovplyvniť  obsah dodávateľom vopred pripraveného návrhu na  uzatvorenie zmluvy.

Uzatvorenie  kúpnej zmluvy – objednávka kupujúceho predstavuje návrh  na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená  momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s návrhom kúpnej  zmluvy kupujúcemu t.j.   záväzným  potvrdením objednávky zo strany  predávajúceho. Od tohto   momentu medzi  kupujúcim a predávajúcim vznikajú  vzájomné práva a   povinnosti, ktoré sú  vymedzené kúpnou zmluvou a týmito  obchodnými   podmienkami, ktoré sú  neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

Obchodné  podmienky – zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi  predávajúcim a kupujúcim v   tomto  dokumente. Kupujúci v momente odoslania  svojej objednávky   potvrdzuje,  že súhlasí s týmito obchodnými  podmienkami platnými v čase odoslania  svojej objednávky a je nimi  viazaný od momentu uzatvorenia   kúpnej  zmluvy. Kupujúci odoslaním svojej  objednávky potvrdzuje, že   pred  uskutočnením svojej objednávky sa s  týmito obchodnými podmienkami    oboznámil a s obchodnými podmienkami bez  výhrad súhlasí.

 

3.Odstúpenie od zmluvy - storno

V    súlade s ustanovením §12 odst. 1 zákona  108/2000 Z.z. o ochrane    spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom  predaji v platnom znení, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 7  pracovných dní od    prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ v zmysle § 12 ods. 4 písm. b) zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení, iba v tom prípade, ak tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný. Pri objednávkach, ktoré boli stornované až po ich zaslaní, je spotrebiteľ povinný uhradiť pri ďalšej objednávke náklady za dopravu v plnej sume. Spotrebiteľom sa zasiela balík až po zaplatení za balík vopred  (prevodom peňazí na bankový účet dodávateľa).

Spotrebiteľ je povinný v uvedenej lehote osobne doručiť oznámenie o odstúpení od zmluvy na adresu predávajúceho uvedeného v kontaktoch, alebo najneskôr v posledný deň tejto lehoty podať toto oznámenie na poštovú prepravu.

Odstúpením    od zmluvy sú si zmluvné  strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté    plnenia. V prípade, ak    spotrebiteľ vráti  objednaný tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný  resp. v stave, ktorý  neodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim    odoslaný, berie na vedomie,  že predávajúci je oprávnený si takto    vzniknutú škodu, ktorú je  predávajúci povinný preukázať, uhradiť zo    sumy, ktorá bola uhradená  spotrebiteľom za objednaný tovar. Spotrebiteľ    je zároveň povinný v  odstúpení od zmluvy uviesť kontaktné údaje a   číslo účtu, na ktorý má byť  uhradená suma za objednaný tovar poukázaná zo strany predávajúceho.  Predávajúci sa zaväzuje uhradiť zaplatenú   sumu  resp. sumu zníženú o  vzniknutú škodu bezodkladne po vrátení    objednaného tovaru najneskôr však do 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.

4.Reklamačný poriadok (zodpovednosť za chyby, záruka, reklamácie)

Záručná doba na dodávaný tovar je v zmysle Občianskeho zákonníka v platnom znení.

Kupujúci má právo na uplatnenie reklamácie tovaru v zmysle zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení a Občianskeho zákonníka v platnom znení. Reklamácie uplatňujte na adrese: METALRUSTIC, s.r.o., Odbojárov 1956/3, 02601 Dolný Kubín a e-mail: metalrustic@metalrustic.sk.

Po uplatnení reklamácie bude reklamácia kupujúceho vybavená v čo najkratšom možnom čase, bez akýchkoľvek zbytočných prieťahov a zdržaní, najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Pri uplatňovaní reklamácie má kupujúci práva podľa § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka v platnom znení.

Predávajúci sa riadi pri vybavovaní reklamácií ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteeľa v platnom znení a Občianskeho zákonníka v platnom znení. V prípade akýchkoľvek nejasností a otázok nás prosím kontaktujte na e-mailovej adrese alebo telefonicky.

 

5.Platobné podmienky

V  internetovom obchode METALRUSTIC môže  kupujúci uhradiť kúpnu cenu za  objednávku nasledovnými spôsobmi:

- bankovým prevodom - po  prijatí Vašej objednávky Vám zašleme číslo účtu a variabilný symbol. Za tovar zaplatíte vopred na  náš bankový účet 3182279754/0200 (IBAN SK36 0200 0000 0031 8227 9754 SWIFT SUBASKBX) vedený vo VÚB banke. Prevod peňazí zvykne trvať medzi rôznymi bankami približne 2 dni. Po prijatí  platby na náš bankový účet Vám začíname vyrábať požadovaný výrobok. Ak na našom účte nebude platba prijatá do 2 týždňov, objednávka bude stornovaná.

- hotovosťou - táto  platba sa môže použiť pri odbere  objednávky priamo v našej prevádzke,  ale aj pri dovoze tovaru našim  pracovníkom. 

 

6. Dodacie podmienky

Dodacia lehota začína plynúť dňom prijatia platby za objednávku. V prípade ak tovar nevieme dodať kompletne podľa objednávky (nie je skladom niektorý výrobok v objednanom množstve) informujeme o tom zákazníka telefonicky/e-mailom. V takomto prípade Vám bude objednávka vyexpedovaná až po odsúhlasení o zmene stavu objednávky u zákazníka. Faktúra za objednávku je zasielaná elektronicky na e-mail uvedený v objednávke.  Cena dopravy cez kuriéra GLS je štandardne 19,90€. Internetový obchod METALRUSTIC dodáva svoje produkty  prostredníctvom:

- kuriér spoločnosti GLS  -  doručenie zásielky do 1-2 dní počas pracovných dní. Zákazník, ktorý si zvolí tento typ  dopravy,  by sa mal v čase doručenia  zdržiavať na adrese, ktorú  uviedol v  objednávke. V prípade, ak Vás  nezastihne kuriér  na dodacej adrese,  bude Vás  telefonicky  kontaktovať a dohodne sa s Vami na ďalšom postupe. Kuriérskou spoločnosťou sú zasielané štandardné výrobky. Pri objednávkach s neštandardnými a na mieru upravenými rozmermi výrobku si predávajúci vyhradzuje právo zmeny ceny za dopravu podľa cenníka kuriérskej spoločnosti a vzniknutých dodatočných nákladov za nadrozmer.

- osobný odber  - objednaný tovar si môžete vyzdvihnúť osobne.

 

7. Ceny

Všetky predajné ceny uvedené na stránkach eshopu sú  konečné a bez ďalšieho  navýšenia.

 

8. Zľavy a darčekové poukážky

V prípade, že zľava alebo zľavový  kupón bude uplatnený v rozpore s  pravidlami danej zľavy či zľavového  kupónu má predávajúci právo, také uplatnenie zľavy alebo zľavového  kupónu odmietnuť. V takom prípade je klient informovaný a bude mu  ponúknutá možnosť vybaviť objednávku bez tejto zľavy, či uplatneného  kupónu. Pravidlá a podmienky pre uplatnenie konkrétnej zľavy sú priložené  buď priamo k zľave (formou písanej informácie) alebo je pri zľave uvedený odkaz na webových stránkach, kde sú pravidlá zľavy podrobne  opísané.

9. Ochrana  osobných údajov

Prevádzkovateľ   internetového obchodu  METALRUSTIC, uchováva a spracúva osobné údaje v nasledovnom znení :

Pri spracúvaní osobných údajov Prevádzkovateľ postupuje podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kupujúci zaslaním objednávky predávajúcemu čestne prehlasuje, že dáva súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“), aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie, alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci zároveň čestne prehlasuje, že dáva svoj súhlas predávajúcemu so spracúvaním jeho osobných údajov ako aj s cezhraničným prenosom osobných údajov do Českej republiky, Rakúska a Maďarska ako členov Európskej únie a to za účelom uzavretia kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, evidencie kúpnych zmlúv, faktúr a iných dokumentov, za účelom marketingu, za účelom prepravných služieb kúpeného tovaru a za účelom uzatvorenia splátkového kalendára. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho v súlade s ust. § 17 ods. 1 ZnOOÚ. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust § 6 ods. 2 písm. i) ZnOOÚ bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas kupujúceho si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej predávajúcemu.

10. Záverečné ustanovenia

Objednávka   kupujúceho je po svojom  potvrdení ako uzatvorená zmluva medzi   kupujúcim a predávajúcim  archivovaná za účelom jej splnenia a ďalšej evidencie. Zákazník môže stornovať svoju objednávku do 12:00h (dopoludnia) nasledujúceho pracovnéího dňa. Jednotlivé  technické kroky smerujúce k uzatvoreniu zmluvy sú   spotrebiteľovi známe z  vlastného procesu uskutočnenia objednávky. Kupujúci má možnosť opravovať chyby, ktoré vznikli pri zadávaní údajov pred podaním  objednávky. Tieto obchodné podmienky umožňujú   spotrebiteľovi ich  archiváciu a reprodukciu. Kupujúci   odoslaním objednávky dáva  súhlas so spracovaním údajov podľa zákona  č.  428/2002 Z. z. o ochrane  osobných údajov v platnom znení.

Obchodné  podmienky platia od 01.03.2019

 

Kde nás nájdete
METALRUSTIC s.r.o.
Odbojárov 1956/3

02601 Dolný Kubín

IČO: 47 411 384
DIČ: 2023 861 026

 

 
Kontakty
Logo
eshop.metalrustic.sk
Tomáš Macko, konateľ
Vytvorené na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk